Flushing Hizmetleri

Flushing; akışkanın boru çapları ile doğru orantılı olarak hesaplanması sonucu max. debi ile borulardan dolaştırılması suretiyle, boru içerisindeki partiküllerin temizlenmesi işlemidir.

Flushing ile, devrelerdeki belirli bir boyutun üzerindeki tüm partiküllerin sistemden atılması ile hidrolik devrelerin temizliği sağlanır. Akışkan kullanılan sistemlerde boru devrelerinin temizliği büyük önem taşımaktadır. Araştırmalar sistem arızalarına, yabancı maddelerin neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Akışkandaki kirlilik beklenmeyen büyük arızalar oluşturur ve bunun sonucu olarak üretim kayıpları meydana gelir. Bu durum direkt olarak üretim ve bakım maliyetlerini olumsuz yönde etkiler. Problemin sıklığının fazla olması, hidrolik elemanların yedeklenmesini gerektirir ve bu da stoklama maliyetini artırır. Filtre elemanları sık sık tıkanır ve hidrolik yağın daha kısa sürede bozulmasına sebep olur. Sistemin performansı düşer. Akışkanlar ne kadar temiz olmalı?
   

Sistemlerin ve bileşenlerinin sağlayıcıları ürünleri için önerilen kirlilik derecelerini belirler. Buna rağmen, üreticiler tarafından verilen teknik bilgi sayfaları çoğunlukla , önerilen operasyonel kirlilik derecesinden çok önerilen maksimum derece kirlilikten bahseder. Bu şu demektir, eğer siz sistemlerinizi, üreticiden gelen teknik veri sayfasında bahseden yüksek bir kirlilik derecesiyle çalıştırırsanız, aslında siz olası bir arızanın kıyısındasınız demektir. Tavsiyemiz, sistemin en hassas bileşeni için önerilen maksimum kirlilik derecesinin 1-2 sınıf altında kirlenme derecesiyle çalışmasıdır.

Temizleme (Flushing) Sistemi:

Flushing işlemi asitleme işleminden sonra yapılır. Bu işlemde borular birbirine bağlanır ve sistemde kullanılan hidrolik yağ sürtünme olacak şekilde borulardan dolaştırılarak temizleme işlemi gerçekleştirilir. Boru içinde yağın sürtünme oluşturması da yağ akışının laminer akıştan türbülanslı akışa dönmesi ile gerçekleşir. Akış değişimi yağın viskozitesine boru çapına ve Reynold  sayısına bağlıdır. Reynold sayısı 2320 ve üzeri iken akış türbülanslı akış olur. Reynold sayısı ile akış hızı doğru orantılı olarak değişir.

Hidrolik sistemlerde sistemin sorunsuz çalışmasındaki en büyük etken sistemin temizliği olduğundan flushing çok önemlidir. En iyi gözün göreceği en küçük partikülün 40 mikron olduğunu düşünürsek, arızaya neden olacak parçacıkları çıplak gözle göremeyiz. Düzgün montaj yapılmayan yağ tankı havalandırma filtreleri, pistonlar ve diğer contalar yoluyla yüksek oranda partiküller sisteme sızabilirler.

Yağ bütün sistem bileşenleri ile temasa geçer ve tıpkı insan vücudundaki kan gibi önemli algılanmalıdır. Sonuç olarak makina bileşenlerini ve yağ performansını en iyi şekilde korumak hayati önem taşır.

Ne kadar sıklıkla hidrolik sistemlerin flushing yapılması gerekir?

Revizyon veya hidrolik sistem modifikasyonu yapıldığında.
Arızalı bir hidrolik parçanın tespitinde. (pompa,valf,silindir, vb.)
Altı aylık periyotlar ile yağ içerisindeki partiküllerin sayımı yapılır ve çıkan sonuca göre yapılır.

 Flushing işlemi iki aşamada yapılır.

1. Aşama sisteme gerekli büyüklükteki bir ünite dışardan adapte edilerek yapılır.
2.Aşama sistemdeki pompa ve tank kullanılarak yapılır.

Birinci temizleme işlemi

Borular birbirlerine bağlanarak dışarıda kapalı devre olarak kurulur veya sistemde çalışacağı şekilde montajı yapılır. Geçici bir pompa ve tank kullanılarak sirkülasyon oluşacak bir devre oluşturulur. Flushing işlemi esnasında temizleme sıvısı (hidrolik yağ); sistem pompası, silindir ve valfler üzerinden geçmeyecek şekilde by-pass yapılacak şekilde boru devresi kapalı devre olarak kurulur. Eğer sistemde farklı ebatlarda borular varsa birbiriyle yakın çaptaki borular gruplandırılarak ayrı ayrı temizleme işlemi yapılabilir.

İkinci Temizleme İşlemi

Hidrolik sistemdeki (valf, silindir, vs) elemanlar by-pass yapılarak, hidrolik sisteme ait hidrolik tank ve sistem pompası kullanılarak yapılan temizleme işlemidir. Flushing ünitesi ile sistemin temizliği yapıldıktan sonra ana tank yağ ile doldurulur. Tüm pompalar devreye alınarak düşük basınçta sisteme ana tank üzerinden yağ gönderilir.Tüm bloklar ve hatlar bağlanır. Silindir ve hidromotorlar sisteme bağlanmaz bu hatlar birbine by-pass yapılarak bağlanır. Bu temizlik işleminde dikkat edilmesi gereken husus, temizlik işleminde kullanılacak yağın sistem yağı ile aynı olması ve temizlik yapılacak malzemelerin partikül bırakmayan özellikte olmasıdır. Flushing işleminde istenilen değerlere ulaşıldıktan sonra Flushing devreleri sökülerek sistem çalışacak konuma getirilir. Bu esnada demontaj montaj işlemlerinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Flushing işlemi başlamadan önce tüm hatların çalışmaya uygun olduğu ve flushing işleminden sonra tadilat yapılamayacağından basınç testi uygulanır. Flushing işleminde ana basınç hattı ve dönüş hattı birbirine bağlanacağından
 sistemin havası alındıktan sonra flushing ünitesinin dönüşü kapatılarak sistem 20 barda kilitlenir. 30 dk sistem incelenerek kaçaklar olup olmadığı görülür. Dönüş hattı test edildikten sonra sistemde sadece basınç hattı; Test Basıncı=1,5xÇalışma Basıncı Çıkan sonuçta sadece basınç hattı test edilir. Basınç testinde görülen hatalar düzeltilip tekrar test edildikten sonra flushing işlemine başlanılır.

Akışkan sıcaklığı:

Yağ viskozitesini düşürmek için flushing işleminde kullanılan akışkan sıcaklığının, normal çalışma sıcaklığının üzerinde olması gerekir. Mineral yağlarda temizleme yağ sıcaklığının 60ºC civarında olması tavsiye edilir. Yağı ısıtmak için flushing sisteminde lokal olarak yağı yakmayacak ısıtıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Isıtıcı yardımı ile tank içindeki yağın sıcaklığı 50-70ºC arasında tutulur. Ayrıca borularda türbülanslı akışla dolaştırdığımız yağın oluşturduğu direnç ile ısı açığa çıkacaktır. Flushing prosedürüne göre belirlediğimiz sıcaklığın (60° C ) üzerine çıkmaması için sistemde soğutucuya da ihtiyaç duyulur.
    

Akışkan hızı ve debisi (Pompa debisi) : 

Birinci temizlemede, kısa zamanda ve etkin bir şekilde temizleme işlemi için, borulardaki akış hızı mümkün olduğunca yüksek seçilmelidir. Akış debilerinin belirlenmesinde en büyük etken yağ akışının türbülanslı olmasıdır. Türbülanslı akış için Reynold sayısının 2320 ve üzeri olması yeterli olmasına karşın flushing süresinin kısaltılması ve debinin uygulanabilir seviyede olması göz önünde bulundurularak genelde Reynold sayısı 4000 olarak alınır.

Akış debisi hesaplama formülü 

Re = (21220xQ ) / v x d
Q: Akış debisi (lt/dak.)
Re: Reynold sayısı
v: Yağ viskozitesi (mm/sn)
d : Boru çapı (mm)

Sistemlerde en büyük boru çapına göre akış debilerini belirlenmelidir. Örnek olarak en büyük hattımızı 2” (60,3-2,77) olarak alırsak; İç çapı 54,76 mm’dir.
Reynold sayısını 4000, yağ viskozitesini 60 ° C (140 F) de 22 mm²/sn olduğunda Buna göre;

Q => 22x54,76/21220x4000
Q => 227 lt/dak.

Çıkan debi flushing işlemi için yeterlidir. Çıkan debi minimum miktarı belirtmekte olup daha yüksek debi ile flushing süresi göreceli olarak azalacaktır. (Sürenin azalmasına etken olmasına karşın flushing süresini belirleyici ana unsurun sistemin kirlilik miktarının olduğu unutulmamalıdır.)


Tank kapasitesi :
 

Birinci temizleme işleminde kullanılan geçici tank kapasitesinin tespitinde aşağıda belirtilen 2 yol izlenebilir; Geçici pompa debisinin bir dakikada bastığı akış miktarınınen az 3 katı seçilerek tank kapasitesi belirlenebilir veya temizleme işlemi yapılacak borulardaki akışkan miktarının en az 5 katı seçilerek geçici tank kapasitesi belirlenebilir. 

Filtre seçimi : 

Flushing ünitesinde dönüş hattında 20-10-6-3 mikron filtre elemanları kullanılabilir. Bu filtre elemanları kesinlikle by-passsız olması gerekmektedir. Birinci flushing işlemi esnasında kullanılacak filtreler, normal sistemde kullanılan basınç ve dönüş filtrelerine göre daha düşük mikronlu seçilmelidir. İkinci flushing işleminde ise birinci flushing işlemi esnasında kullanılacak filtrelere göre daha düşük mikronlu seçilmelidir. Flushing esnasında temizleme işleminin durmaması için, filtreler 2 şerli ve paralel olarak monte edilmelidir.

Nas 1638’e Göre sınıflandırma:

Akışkan sınıflandırılmasında 14 temizlik derecesi kullanılır. Her sınıfta her 5 parçacık büyüklüğü aralığı için belirli bir partikül sayısı aralığı verilmiştir.

ISO DIS 4406’ya Göre Sınıflandırılması:

5 mikrondan fazla büyüklükler toplam olarak verilmiştir. Sınıflandırma yapılırken iki rakam ve 26 aralık kullanılmıştır. Birinci rakam 5 mikrondan büyük, ikinci rakam ise 15 mikrondan büyük parçaların aralık sayısını gösterir.

Filtreleme esnasında filtre elemanı ilk başlangıçta büyük daha sonra küçük gözenekli elemanlar kullanılarak yapılmalıdır. Filtre elemanları seçiminde en önemli kriter sistemde kullanılan hidrolik malzemelerin tipleridir. Filtrenin geçirgenliği flushing debisi ve yağ viskozitesine göre değişkenlik gösterdiğinden flushing debisine göre belirlenmelidir.

Kirlilik Kontrolü : 

Tespit edilen temizleme süresi sonunda sistemdeki kirlilik ölçümü için elektronik kirlilik ölçüm cihazı ile partiküllerin sayımı yapılır ve temizleme işlemine devam edilip  edilmeyeceğine karar verilir. Test için filtre girişlerinde minimes bağlantı noktalarımevcuttur bu noktalardan direk bağlantı veya numune yağ alımı yapılabilir.

Bu cihaz ile yapılan ölçümlerle yazılı rapor elde edilir. 2 mikrondan 100 mikrona kadar değişik çaplarda parçaların adetlerini ve buna bağlı olarak karşılığı olan NAS ve ISO standartlarını belirtir.

 

 

 

Copyright 2011 © teknonorm Web Tasarım : Ay Design